Who are we?

“Let’s Create Smile” youth NGO has been  formed on 2011 for uniting the forces of  active youth and different events for  children with special needs and people with social problems. The aim  is to play leadership role in the community and help people in need and families with law income to overcome the difficulties of life.

The main purposes of the organisation are:

1. to organise various activities for people in need and children with special needs

2. to search resources for the people in need/ children with special needs

3. to integrate them into the society

4. Youth participation (training on human rights and democracy)

5. Legal and Phsycological consultations.

Organisation unite over 200 young active people in Armenia who are care about reality, about ongoing process and about their future. The members/volunteers are youth from different communities in Armenia united for one word – “hope”. 

The target groups of LCS youth NGO are:

1. Youth

2. People with social problems

3. People with disabilities (children in need)

 

The principles of our activities:

1. volunteering,
2. equality,
3. freedom of speech & expression of opinion,
4. cooperation,
5. “There are no bad ideas”,
6. people/the children with special needs are equal to us,
7. etc.

_________________________________________________________________________________________

“Պարգևենք Ժպիտ” երիտասարդական հկ-ն ստեղծվել է 2011 թվականին` ակտիվ երիտասարդության ուժերը համախմբելու և հատուկ կարիքավոր երեխաների ու կարիքավոր անձանց համար տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով: Կազմակերպության նպատակն է համայնքում զբաղեցնել առաջնորդի դեռ և օգնել հատուկ կարիքավոր և անապահով անձանց, ընտանիքներին հաղթահարելու կյանքի դժվարությունները՝ ինտեգրելով նրանց հասարակության մեջ:

Կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակն է. 
1. կարիքավոր անձանց, հատուկ կարիքավոր երեխաների համար իրականացնել տարբեր միջոցառումներ,
2. կարիքավոր անձանց համար հայթայթել ռեսուրսներ,
3. հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել հատուկ կարիքավոր անձանց/երեխաներին,
3. ինտեգրել նրանց հասարակությանը,

4. երիտասարդների մասնակցություն (մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության թեմաներով սեմինարներ)

5. իրավաբանական և հոգեբանական խորհրդատվություն:

Կազմակերպությունը միավորում է շուրջ 200 երիտասարդ, ովքեր հետաքրքրված են իրականությամբ, ժամանակի ընթացակարգերով և իրենց ապագայով:  Կազմակերպության անդամները/կամավորները Հայաստանի տարբեր մարզերի երիտասարդներն են, որոնց միավորում է մեկ բառ`”հույս”:

ՊԺ ԵՀԿ-ի թիրախային խմբերն են.

1. Երիտասարդները

2. Սոցիալական խնդիրներով ընտանիքները

3. Հաշմանդամություն ունեցող անձինք (հատուկ կարիքավոր անձինք)

 

Մեր գործունեության սկզբունքներն են.
1. կամավորություն,
2. իրավահավասարություն,
3. խոսքի, կարծիքի արտահայտման ազատություն,
4. համագործակցություն և փոխօգնություն,
5. “գոյություն չունեն վատ մտքեր”,
6. հատուկ կարիքավոր անձանց/երեխաներին մոտենալ ինչպես հավասարը հավասարին,
7. և այլն

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s